රාජයෝග අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

මේ කාලයේ නිතර දෙවේලේ අහන්න ලැබෙන හදිසි තරුණ මරණ විශාල ප්‍රමාණයකට මූලික හේතුව වන මානසික ආතතිය පිළිබඳව දැනුවත් වන්න …… රාජයෝග ආධ්‍යාත්මික අධ්‍යයනය මගින් ජීවන අභියෝග වල විසදුම් කරා යාමට ශක්තිය ගන්න…..
අමතන්න : රාජයෝග අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය , හංවැල්ල .. 0772392147 / 0702731892…. www.brahmakumaris.lk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram
WhatsApp
FbMessenger
Tiktok